Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 65 let

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše (Ur. l. 14/2020, 75/2020, 134/2020) s projektom »Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 65 let v del pritlične etaže obstoječe stavbe na naslovu Vergerijev trg 3, v Kopru«.

Javni razpis zasleduje cilje in rezultate 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 9.3.1 specifičnega cilja »izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020. Cilj javnega razpisa je zagotoviti enote, ki bodo namenjene za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let, kar je skladno s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike storitev za lokalno in širše okolje. Hkrati pa pomeni doprinos na področju vključevanja starejših od 65 let v skupnost in v svoje domače okolje.

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria bo za vzpostavitev dnevnega centra prejel nepovratna sredstva v višini 606.157,59 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria bo v okviru projekta izvedel naslednje konkretne aktivnosti:

  1. Umestil enoto za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let v obstoječo stavbo na Vergerijevem trgu 3, v Kopru – Enota Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria ter rekonstruiral stavbo.
  2. Dnevni center namenil v uporabo 15 uporabnikom, katerim bodo zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji.
  3. Zagotovil izvajanje celovite skrbi za osebe starejše od 65 let, ki bivajo v domačem okolju.
  4. Zunanjim uporabnikom zagotovil oskrbo, ki je prilagojena njihovim individualnim potrebam, za njihovo kvalitetno življenje.
  5. Razvijal skrb za starejše v lokalnem okolju in to v skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer vključuje v svoje delovanje tudi druge subjekte, ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi starejših.
  6. Predstavljal dom kot lokalnega nosilca vključevanja različnih asociacij civilne družbe v skupno skrb za starejše.
  7. Razvil in uvedel nove oblike skrbi za starejše.
  8. Zagotovil pogoje za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih, predvsem na področju deinstitucionalizacije.


Povezava do aktualnih informacij o evropskih skladih: www.eu-skladi.si.

POVPRAŠEVANJE