Pomoč na domu

Storitve socialne oskrbe so vsakdanja opravila na domu uporabnika:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
 • gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).
Namen socialne oskrbe:
 • pomoč pri zagotavljanju kakovostnega življenja na lastnem domu;
 • omogočiti uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju;
 • preprečevanje osamljenosti;
 • razbremenitev svojcev.

Kdo je upravičen do oskrbe

Upravičenci socialne oskrbe
Do socialne oskrbe so upravičene:
 • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Kako do oskrbe

POTEK STORITVE - vključitev v storitev
 • želja in potreba uporabnika po pomoči,
 • prvi stik (svojci ali uporabnik sam) po telefonu ali osebno – osnovne informacije o storitvi, pridobitev ključnih informaci o bodočem uporabniku;
 • obisk na domu (opravi ga strokovna delavka) – ugotavljanje upravičenosti, preverjanje pogojev za delo;
 • dogovor in osebni načrt pomoči (določitev opravil, časa trajanja, termine, načini izvajanja, posebnosti, kontaktne osebe, seznanitev z določili dogovora, določitev plačnika, načina beleženja prisotnosti socialne oskrbovalke, informiranje o možnosti oprostitve plačila in morebitna pomoč pri tem);
 • napotitev socialne oskrbovalke (predaja dela in informacij);
 • spremljanje poteka storitev in zadovoljstva uporabnika (ponovni obiski na domu, letna anketa o zadovoljstvu), naknadne spremembe dogovora zaradi spremenjenih razmer (zdravstvenega stanja, v socialni mreži); spremljanje socialne oskrbovalke (spremljanje na terenu, koordinacijski sestanki, individualni razgovori); sodelovanje s svojci in drugimi, ki osebo poznajo;
 • sodelovanje z drugimi službami (patronažna služba, CSD, bolnišnica, Zdravstveni dom, nevladne organizacije,…)


KONTAKTI:

Koordinator pomoči na domu
Ana Jelušič, mag. soc. del.
Tel.: 05 6659 704
Mob.: 031 724 624
E-mail: ana.jelusic@odu.si

POVPRAŠEVANJE

 

 

Uradne ure:

Ponedeljek - od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
Sreda - od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
Petek - od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure