Novice

OKT
23
2018

OTVORITEV GERONTOLOŠKEGA CENTRA KOPER

V torek, 23. 10 2018, je potekala otvoritev Gerontološkega centra Koper, na Dolinski cesti 58 A, Koper. Vzpostavitev centra je bila omogočena v sklopu projekta CrossCare, ki poteka v okviru Programa Interreg V-A Slovenija–Italija 2014–2020. Projekt CrossCare se spopada s skupnimi izzivi programskega območja, povezanimi s staranjem prebivalstva in z njegovimi gospodarskimi in družbenimi posledicami ter neravnovesjem storitev, povezanih s socialno vključenostjo in s sistemi socialne varnosti na čezmejnem območju. Splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja javnih organov in ključnih akterjev socialnih in zdravstvenih služb za oskrbo starejših na programskem območju in oblikovanje skupnih rešitev za izzive staranja prebivalstva. Cilj projekta bo dosežen preko čezmejnega sporazuma, ki ga bodo podpisali na območju pristojni javni organi in ki bo razvil skupen model za celostno in posamezniku prilagojeno obravnavo starejših. Glavni učinki projekta so še oblikovanje skupnega čezmejnega modela celostne in posamezniku prilagojene obravnave, pri čemer bodo v ospredje postavljene potrebe posameznika, in bodo posledično preseženi trenutni sistemi, ki predvidevajo le nudenje standardiziranih storitev ter specifični tečaji za skupno usposabljanje delavcev v socialnem varstvu, v katerega je bilo do sedaj že vključenih več kot 400 zaposlenih in kot omenjeno vzpostavitev gerontoloških centrov na programskih območjih.

 

Ustanovitev gerontološkega centra pa je prav tako odgovor na različne potrebe, ki jih je Obalni dom upokojencev Koper zaznal v lokalni skupnosti. Njegov namen je izvajanje celovite oskrbe starejših v bivalnem okolju, dvig kvalitete življenja ter aktivno družbeno vključevanje starejših. Vzpostavitev gerontološkega centra predstavlja inovativen pristop k celoviti in individualni obravnavi starejših. Storitve v okviru gerontološkega centra so: pomoč na domu, varovanje na daljavo, dostava toplega obroka na dom, program družabništva in spremljanja. Vse storitve krepijo kakovost življenja na lastnem domu, omogočajo uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju, razbremenjujejo svojce ter preprečujejo osamljenost, saj je velik poudarek na pomoči pri ohranjanju socialnih stikov ter vzpostavljanju socialne mreže z okoljem. Dostava toplega obroka na dom je za starostnike organizirana vse dni v letu. V okviru pomoči na domu starejšim se primarno nudi pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ter gospodinjsko pomoč. Program varovanja na daljavo »RDEČA TIPKA« nudi starostnikom pomoč preko naprave za priklic pomoči na domu starostnika, s preprostim stiskom na »rdečo tipko« obeska ali zapestnice. Naprava starostnika v težavah poveže z operativnim centrom, kjer sodelavci v programu organizirajo posamezniku ustrezno obliko pomoči. Program družabništva in spremljanja VITICA starostnikom nudi spremstvo k zdravniku, v trgovino, na banko, družabništvo na domu, dvig in dostavo zdravstvenih napotnic, receptov, zdravil itd.

 

Želimo si, da bi gerontološki center med prebivalstvom postal poznan kot referenčna točka za obravnavo starejših. S tem namenom smo v Gerontološki center Koper umestili tudi informacijo točko, kjer lahko starejši in njihovi svojci pridobijo širok nabor informacij o ponudbi storitev za starejše, od podrobnejše predstavitve oblik pomoči v domačem okolju, do dnevnega varstva ter tudi najosnovnejših informacij o institucionalnem varstvu.  Starejši in svojci se bodo na nas lahko obrnili po napotke, informacije o mreži obstoječih storitev in prilagojeni oskrbi starejših. Organizirane bodo delavnice in izobraževanja za svojce in uporabnike, različne oblike druženja ter drugi dogodki za starejše in njihove svojce. Gerontološki center Koper bo tesno povezan s teritorialno mrežo in ostalimi izvajalci socialnih storitev. Vloga centra je tudi bolje ozavestiti javnost o temi aktivnega staranja ter tveganja socialne izključenosti, ki so ji izpostavljeni starejši.